การให้บริการฝึกอบรม

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม ให้บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการแปรรูป การผลิตและเก็บรักษาอาหาร รวมทั้งวิทยาการต่าง ๆ ทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทุกระดับ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยเน้นทั้งการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ
IFRPD จัดฝึกอบรมทางด้านอาหารมากกว่า 20 หลักสูตร เป็นประจำทุกปี และให้การอบรมทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคแก่ประเทศเพื่อนบ้านโดยนัก วิชาการที่มีประสบการณ์ตรง (ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่)

หัวข้อ

รายละเอียด

หลักสูตร ตารางหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพตารางหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. หน่วยงานที่สนใจ/ผู้สนใจทั่วไป ติดต่อแสดงความจำนง ขอให้จัดหลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา เฉพาะ สาขาวิชา / เฉพาะเรื่อง ที่สนใจ หรือขอส่งผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรที่สถาบันฯเปิดสอน และหรือหลักสูตรที่ผู้ขอใช้บริการต้องการ/สนใจ

2. ระบุหัวข้อเรื่อง / จำนวน / คุณสมบัติ ผู้เข้าฝึกอบรม และช่วงเวลา

3. จัดส่งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2561-1970

4. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการฝึกอบรม

หมายเหตุ : ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ www.ttc.ifrpd.ku.ac.th

ค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดสอน
ระยะเวลา ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดสอน
บุคคลติดต่อ นางสาวสงกรานต์ ลาเวียง , นางสาวสุพรรษา  สายสินธุ์
โทรศัพท์ 0-2942-8629 ต่อ 1223
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.