• วิสัยทัศน์

  มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สู่ภาคอุตสาหกรรมและสังคม
 • พันธกิจ

  บริหารจัดการด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบโครงการพัฒนาวิชาการ การฝึกอบรมทางวิชาการ –วิชาชีพ การให้คำปรึกษา ...
 • บริการพัฒนาวิชาการ

  ให้บริการทางวิชาการในรูปแบบโครงการพัฒนาวิชาการ ได้แก่ การศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ การสำรวจ การประมวลผล...
 • บริการฝึกอบรม

  ให้บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการแปรรูป การผลิตและเก็บรักษาอาหารรวมทั้งวิทยาการต่าง ๆ...
 • บริการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์

  บริการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นิสิต-นักศึกษา...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

บริการฝึกอบรม

ให้บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการแปรรูป การผลิตและเก็บรักษาอาหารรวมทั้งวิทยาการต่าง ๆ ทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทุกระดับ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

บริการพัฒนาวิชาการ

ให้บริการพัฒนาวิชาการตามเงื่อนไข/ความต้องการของผู้ขอใช้บริการ ภายใต้การให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตามหลักวิชาการ ตามกระบวนการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ผลิต ทดลอง อย่างละเอียดรอบครอบ และการติดตาม ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการอย่างใกล้ชิด ในรูปแบบของ " โครงการพัฒนาวิชาการ รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการเครื่องมือและอุปกรณ์

ให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นิสิต-นักศึกษา ที่ต้องการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ผลิตทดลอง การทดสอบผลิตภัณฑ์ และเพื่อการเรียนการสอน รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. งานสนับสนุนการเรียนการสอน
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. คลังภาพกิจกรรม

             สถาบันฯ จัดฝึกงานให้แก่นิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดฝึกงานเป็น 2 หลักสูตร คือหลักสูตรเฉพาะทาง นิสิต-นักศึกษา จะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง จากนักวิจัยของสถาบันฯ ที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และหลักสูตรรวม นิสิต-นักศึกษา จะได้ศึกษาวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ จากนักวิจัยของสถาบันฯ  ตามตารางการฝึกงานที่สถาบันฯ จัดให้ รายละเอียดเพิ่มเติม

No result...