ให้บริการทางวิชาการในรูปแบบโครงการพัฒนาวิชาการ ได้แก่ การศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ การสำรวจ การประมวลผล การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ การสร้าง การผลิต การควบคุม การติดตั้ง การซ่อมแซม การปรับปรุง การประกอบ การส่งเสริม การพัฒนา การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การให้คำปรึกษา และหรือการให้บริการทางวิชาการอื่น ๆ ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างหรือนิสิตร่วมกัน หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือบุคคลภายนอก ให้บริการแก่ส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงงานที่มหาวิทยาลัยขอความช่วยเหลือเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 
          การศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ R&D (Research and Product Development) เป็นภารกิจการบริการวิชาการ ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีศักยภาพและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะสถาบันฯ มีทรัพยากรบุคคลด้านอาหาร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารที่สมบูรณ์

          สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไข/ความต้องการของผู้ขอใช้บริการ ภายใต้การให้คำแนะนำตามหลักวิชาการ ตามกระบวนการศึกษา ค้นคว้าอย่างละเอียดรอบครอบ และการติดตาม ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการอย่างใกล้ชิด ในรูปแบบของ " โครงการพัฒนาวิชาการ"

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หัวข้อ

รายละเอียด

ระเบียบ ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอใช้บริการ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการโครงการพัฒนาวิชาการ 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. หน่วยงานที่สนใจติดต่อแสดงความจำนง ขอใช้บริการฯ กรอกแบบฟอร์ม
2. จัดส่งแบบฟอร์มไปที่สถาบันค้นคว้าและ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903 หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2940-6455 , 0-2561-1970
ค่าใช้จ่าย ขึ้นกับขอบเขตของการศึกษาวิจัย
ระยะเวลา ขึ้นกับขอบเขตของการศึกษาวิจัย
บุคคลติดต่อ นางอารีลักษณ์ เต็มตระกูล
โทรศัพท์ 0-2942-8621 , 0-2942-8629-35 ต่อ 1221
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.