ให้บริการทางวิชาการในรูปแบบโครงการพัฒนาวิชาการ ได้แก่ การศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ การสำรวจ การประมวลผล การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ การสร้าง การผลิต การควบคุม การติดตั้ง การซ่อมแซม การปรับปรุง การประกอบ การส่งเสริม การพัฒนา การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การให้คำปรึกษา และหรือการให้บริการทางวิชาการอื่น ๆ ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างหรือนิสิตร่วมกัน หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือบุคคลภายนอก ให้บริการแก่ส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงงานที่มหาวิทยาลัยขอความช่วยเหลือเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 
          การศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ R&D (Research and Product Development) เป็นภารกิจการบริการวิชาการ ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีศักยภาพและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะสถาบันฯ มีทรัพยากรบุคคลด้านอาหาร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารที่สมบูรณ์

          สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไข/ความต้องการของผู้ขอใช้บริการ ภายใต้การให้คำแนะนำตามหลักวิชาการ ตามกระบวนการศึกษา ค้นคว้าอย่างละเอียดรอบครอบ และการติดตาม ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการอย่างใกล้ชิด ในรูปแบบของ " โครงการพัฒนาวิชาการ"

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หัวข้อ

รายละเอียด

ระเบียบ ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอใช้บริการ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอใช้บริการ)
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการโครงการพัฒนาวิชาการ 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย
QR เพื่อขอรับบริการโครงการพัฒนาวิชาการ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ ผู้สนใจขอรับบริการสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ 2 ช่องทาง
1. สแกน QR code  แล้วกรอกข้อมูลใน google form หรือ
2. ดาวน์โหลดเอกสาร "แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอใช้บริการ" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วจัดส่งมาที่
2.1 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.2 ไปรษณีย์ : สถาบันค้นคว้าและ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903
2.3 โทรสาร : 0-2561-1970
ค่าใช้จ่าย ขึ้นกับขอบเขตของการศึกษาวิจัย
ระยะเวลา ขึ้นกับขอบเขตของการศึกษาวิจัย
บุคคลติดต่อ คุณสาวิณี กฤตผล
โทรศัพท์ 0-2942-8629-35 ต่อ 1221
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.