ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม

ชื่อหน่วยงาน    ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม

                        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่ตั้ง        50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์          0-2942-8629-35

โทรสาร            0-2561-1970, 0-2940-6455

Website           http://www.ttc.ifrpd.ku.ac.th

E-Mail               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.