บริการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์

        สถาบันฯให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นิสิต-นักศึกษา ที่ต้องการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ผลิตทดลอง การทดสอบผลิตภัณฑ์ และเพื่อการเรียนการสอน

  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตระหนักถึงข้อจำกัดของการเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์อาหารออกสู่ตลาด เพื่อการจำหน่ายซึ่งจะต้องมีการทดสอบ ทดลอง ก่อนการผลิตจริง การทดสอบทดลองจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จำเป็นโดยบางเครื่องมีราคาสูงมาก เหตุนี้เองสถาบัน ฯจึงกำหนดนโยบายการให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ทุกระดับโดยมุ่งเน้นผู้ประกอบอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และระดับครัวเรือนที่ยังขาดศักยภาพ เพื่อทำการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ในระยะเริ่มต้น

เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่สถาบันฯ ให้บริการมีมากมายอาทิ

เครื่องเอ๊กซ์ทรูเดอร์ (EXTRUDER)

โดยหากเปรียบเทียบค่าใช้บริการกับการที่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เอง จะคุ้มค่ามหาศาลและถูกว่าหลายเท่าตัว ท่านใดสนใจขอใช้บริการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีด้านล่าง

การให้บริการห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์

หัวข้อ

รายละเอียด

แบบฟอร์ม ใบคำขอรับบริการ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. หน่วยงานที่สนใจติดต่อแสดงความจำนงขอใช้บริการห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักรและ อุปกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนด
2. ส่งแบบฟอร์มไปที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903 หรือทางโทรสาร
หมายเลข 0-2940-6455 , 0-2561-1970
3. ชำระค่าใช้จ่ายในวันที่ใช้เครื่องฯ
ค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด
ระยะเวลา ขึ้นกับรายการที่ต้องการทดสอบ
บุคคลติดต่อ คุณสาวิณี กฤตผล
โทรศัพท์ 0-2942-8629 – 35 ต่อ 1221
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.