หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ)  ประจำปี 2566

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วันที่

หลักสูตร (วิชาการ)

อัตรา/บาท

รายชื่อผู้สอน

11 ก.พ. 2566

(ออนไลน์)

(วันเสาร์)

หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ

1,600 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

2 มี.ค. 2566

วันพฤหัสบดี

หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ

2,100 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

9 มี.ค. 2566

วันพฤหัสบดี

พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

2,000 บาท

คุณพิสุทธิ์  บุตรสุวรรณ

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณวีรยา  ศรีอิทธิยาเวทย์

11 มี.ค. 2566

(ออนไลน์)

(วันเสาร์)

การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ

2,000 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

28 มี.ค. 2566

วันอังคาร

คอมบูชา (Kombucha) :เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ

2,100 บาท

ดร.ประมวล  ทรายทอง

นายจีรวุฒิ  เพิ่มพูล

22 พ.ค. 2566

(ออนไลน์)

(วันจันทร์)

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารเพื่อสุขภาพและเทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น

1,500 บาท

ดร.นภัสสร  เพียสุระ

25 พ.ค. 2566

วันพฤหัสบดี

เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยว (Snack Food) และอาหารเช้าธัญชาติ (Breakfast Cereal) ด้วยเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์

3,000 บาท

ดร.หทัยชนก  กันตรง

ดร.วราภรณ์  ประเสริฐ

คุณวรพล  เพ็งพินิจ

31 พ.ค. 2566

วันพุธ

การผลิตและแปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าวเป็นอาชีพ

2,000 บาท

คุณกนกวรรณ  ยอดอินทร์

ดร.เขมพัษ  ตรีสุวรรณ

7-8 มิ.ย. 2566

วันพุธ – วันพฤหัสบดี

การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้เพื่อสุขภาพ

3,800 บาท

ดร.ประมวล  ทรายทอง

คุณมาลัย เมืองน้อย

ดร.พิศมัย ศรีชาเยช

10 มิ.ย. 2566

(ออนไลน์)

(วันเสาร์)

หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ

1,600 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

16 มิ.ย. 2566

วันศุกร์

การยื่นขอเลขสารบบอาหาร (อย.) : การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในเบื้องต้น

2,000 บาท

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

คุณสุธาทิพย์  ดวงใจ

20-21 มิ.ย.2566

วันอังคาร-วันพุธ

การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ

4,300 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

23 มิ.ย. 2566

วันศุกร์

หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ

2,100 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

8 ก.ค. 2566

(ออนไลน์)

(วันเสาร์)

การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ

2,000 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

16 ส.ค. 2566

(ออนไลน์) วันพุธ

นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและการใช้ประโยชน์

1,500 บาท

ดร.วนิดา  ปานอุทัย

ดร.ธีระ  ธุระกิจ

1 ก.ย. 2566

(ออนไลน์)

(วันศุกร์)

เทคโนโลยีการทำแห้งในผลิตภัณฑ์อาหาร

1,500 บาท

ดร.ฐิตาภรณ์  ตัมพานุวัตร

คุณทิพย์ธิดา  แก้วตาทิพย์

7 ก.ย. 2566

วันพฤหัสบดี

พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

2,000 บาท

คุณพิสุทธิ์  บุตรสุวรรณ

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณวีรยา  ศรีอิทธิยาเวทย์

12 ก.ย. 2566

วันอังคาร

หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ

2,100 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

15 ก.ย. 2566

วันศุกร์

นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative food processing)

2,000 บาท

คุณทิพย์ธิดา  แก้วตาทิพย์

16 ก.ย. 2566

(ออนไลน์)

(วันเสาร์)

หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ

1,600 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

31 ต.ค. 2566

วันอังคาร

ลักษณะเนื้อสัมผัสอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

1,500 บาท

ดร.อัญชลี  อุษณาสุวรรณกุล

16 พ.ย. 2566

วันพฤหัสบดี

การผลิตและแปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าวเป็นอาชีพ

2,000 บาท

คุณกนกวรรณ  ยอดอินทร์

ดร.เขมพัษ  ตรีสุวรรณ

24 พ.ย. 2566

วันศุกร์

การยื่นขอเลขสารบบอาหาร (อย.) : การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในเบื้องต้น

2,000 บาท

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

คุณสุธาทิพย์  ดวงใจ

 

หมายเหตุ  : วันอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์  :  0-2942-8629 ต่อ 1223  (คุณสุพรรษา  สายสินธุ์ , คุณสงกรานต์  ลาเวียง)

โทรสาร  : 0-2561-1970             E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : ttc.ifrpd.ku.ac.th     Website : www.ifrpd.ku.ac.th

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่            Website : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th