หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ)  ประจำปี 2565

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่

หลักสูตร

อัตรา/บาท

รายชื่อผู้สอน

11 มี.ค. 2565

วันศุกร์

พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

2,000  บาท

คุณพิสุทธิ์  บุตรสุวรรณ

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณวีรยา  ศรีอิทธิยาเวทย์

17 มี.ค. 2565

วันพฤหัสบดี

หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ

2,100 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

26 มี.ค. 2565

(ออนไลน์)วันเสาร์

หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ

1,600 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

22 เม.ย. 2565

(ออนไลน์)-วันศุกร์

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บ

2,000 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

27 เม.ย. 2565

วันพุธ

การผลิตและแปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าวเป็นอาชีพ

2,000 บาท

คุณกนกวรรณ  ยอดอินทร์

คุณเขมพัษ  ตรีสุวรรณ

19 พ.ค. 2565

วันพฤหัสบดี

เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยว (Snack Food) และอาหารเช้าธัญชาติ (Breakfast Cereal) ด้วยเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์

3,000  บาท

ดร.หทัยชนก  กันตรง

ดร.วราภรณ์  ประเสริฐ

คุณวรพล  เพ็งพินิจ

21 พ.ค. 2565

(ออนไลน์)

วันเสาร์

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บ

2,000 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

7-8 มิ.ย. 2565

วันอังคาร-วันพุธ

การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและน้ำส้มสายชูพร้อมดื่ม

3,800 บาท

คุณมาลัย เมืองน้อย

ดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ดร.ประมวล  ทรายทอง

15-16 มิ.ย. 2565

วันพุธ-วันพฤหัสบดี

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บ

4,300  บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

1 ก.ย. 2565

วันพฤหัสบดี

หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ

2,100 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

7 ก.ย. 2565

วันพุธ

พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

2,000  บาท

คุณพิสุทธิ์  บุตรสุวรรณ

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณวีรยา  ศรีอิทธิยาเวทย์

9 ก.ย. 2565

วันศุกร์

นวัตกรรมแปรรูปอาหาร (Innovation of food processing)

2,000 บาท

คุณทิพย์ธิดา  แก้วตาทิพย์

17 ก.ย. 2565

(ออนไลน์)

วันเสาร์

หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ

1,600 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

20 ต.ค. 2565

วันพฤหัสบดี

การผลิตและแปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าวเป็นอาชีพ

2,000 บาท

คุณกนกวรรณ  ยอดอินทร์

คุณเขมพัษ  ตรีสุวรรณ

 

หมายเหตุ  : วันอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์  :  0-2942-8629 ต่อ 1223 , 081-8904224  (คุณสงกรานต์  ลาเวียง , คุณสุพรรษา  สายสินธุ์)

โทรสาร  : 0-2561-1970             E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website :ttc.ifrpd.ku.ac.th      Website : www.ifrpd.ku.ac.th

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่         Website :http://ttc.ifrpd.ku.ac.th