บริการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ตระหนักถึงข้อจำกัดของการเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อออกสู่ตลาดเพื่อการจำหน่ายว่าจะต้องมีการทดสอบ ทดลอง ก่อนการผลิตจริง ซึ่งการทดสอบทดลอง จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จำเป็น โดยบางเครื่องมีราคาสูงมาก เหตุนี้เองสถาบัน ฯ จึงกำหนดนโยบายการให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ทุกระดับ โดยมุ่งเน้นผู้ประกอบอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และระดับครัวเรือน ที่ยังขาดศักยภาพ เพื่อทำการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ในระยะเริ่มต้น

เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่สถาบันฯ ให้บริการมีมากมายอาทิ

.

โดยหากเปรียบเทียบค่าใช้บริการกับการที่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เอง จะคุ้มค่ามหาศาลและถูกว่าหลายเท่าตัว ท่านใดสนใจขอใช้บริการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที คลิก