หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ)  ประจำปี 2563

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่

หลักสูตร

อัตรา/บาท

รายชื่อผู้สอน

27 ก.พ. 2563

การครัวเชิงวิทยาศาสตร์ (เบื้องต้น)

2,000  บาท

ดร.วิชชา  ตรีสุวรรณ

คุณธนพล  ศรีสุทธิกุล

คุณตวงพร  กล่ำรัตน์

5 มี.ค. 2563

พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

2,000  บาท

คุณพิสุทธิ์  บุตรสุวรรณ

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณดาลัด  วัฒนสิน

16 มี.ค. 2563

หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ

2,000  บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

29 เม.ย. 2563

การผลิตและแปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าวเป็นอาชีพ

2,000  บาท

คุณกนกวรรณ  ยอดอินทร์

คุณอรวรรณ  ละอองคำ

20-21 พ.ค. 2563

การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและน้ำส้มสายชูพร้อมดื่ม

3,600  บาท

คุณมาลัย  เมืองน้อย

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณประมวล  ทรายทอง

17-18 มิ.ย. 2563

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มและการยืดอายุการเก็บ

4,300  บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณพิสุทธิ์  บุตรสุวรรณ

คุณมาลัย  เมืองน้อย

13 ส.ค. 2563

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตลูกชิ้นหมู

2,800  บาท

คุณสุวีณา  จันทพิรักษ์

คุณสุภัคชนม์  คล่องดี

20 ส.ค. 2563

เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยว (Snack Food)

และอาหารเช้าธัญชาติ (Breakfast Cereal)

ด้วยเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์

3,000  บาท

ดร.หทัยชนก  กันตรง

ดร.วราภรณ์  ประเสริฐ

คุณวรพล  เพ็งพินิจ

28 ส.ค. 2563

พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

2,000  บาท

คุณพิสุทธิ์  บุตรสุวรรณ

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณดาลัด  วัฒนสิน

7 ก.ย. 2563

หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ

2,000  บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

28 ต.ค. 2563

การผลิตและแปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าวเป็นอาชีพ

2,000  บาท

คุณกนกวรรณ  ยอดอินทร์

คุณอรวรรณ  ละอองคำ

 

หมายเหตุ  : วันอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์  :  0-2942-8629 ต่อ 1223 , 081-8904224  (คุณสงกรานต์  ลาเวียง , คุณสุพรรษา  สายสินธุ์)

โทรสาร  : 0-2561-1970             E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website :ttc.ifrpd.ku.ac.th       Website : www.ifrpd.ku.ac.th

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่                Website :http://ttc.ifrpd.ku.ac.th