รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) หลักสูตร "ผัก ผลไม้ สมุนไพรอบแห้งและผงพร้อมชงพร้อมดื่ม"

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์  :     0-2942-8629  ต่อ  1223

                        094-664-5044

โทรสาร:          0-2561-1970

Website       www.ttc.ifrpd.ku.ac.th