ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม

 

 

นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ตำแหน่ง

นักวิจัย เชี่ยวชาญ

 

หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม

อีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทร

0 2942 8629-35 (205)

     

นางอารีลักษณ์ เต็มตระกูล

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

อีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทร

0 2942 8629-35 (221)

น.ส.สงกรานต์ ลาเวียง

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

อีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทร

0 2942 8629-35 (223)

น.ส.ธัญลักษณ์   วรรณสงวน

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทร

0 2942 8629-35 (223)