ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม

 

 

นางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ตำแหน่ง

นักวิจัย 

 

รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม

อีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทร

0 2942 8629-35 (1205)

     

น.ส.สงกรานต์ ลาเวียง

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

อีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทร

0 2942 8629-35 (1223)

นางสาวสาวิณี กฤตผล

ตำแหน่ง

นักวิจัย

อีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทร

0 2942 8629-35 (1221)

น.ส.สุพรรษา  สายสินธุ์

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทร

0 2942 8629-35 (1223)