เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม

(Technology Transfer and Industry Development Center)

           เป็นหน่วยงานในระดับศูนย์ (เทียบเท่าฝ่าย หรือภาควิชา) สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Institute of Food Research and Product Development, IFRPD) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2550 ศูนย์ฯ มีที่ทำการอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

·     วิสัยทัศน์

             มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สู่ภาคอุตสาหกรรมและสังคม

·      พันธกิจ

             บริหารจัดการด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบโครงการพัฒนาวิชาการ การฝึกอบรมทางวิชาการ –วิชาชีพ การให้คำปรึกษา การจัดนิทรรศการ การสาธิต การฝึกงานนิสิต –นักศึกษา และการให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ภายใต้กรอบและสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันฯ

·      วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การก่อตั้งหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อบริหารจัดการและประสานงานบริการวิชาการของสถาบันฯ ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

2.    เพื่อบริหารจัดการและประสานงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอาหารอย่างเป็นระบบ ให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงภาคอุตสาหกรรมและสังคม

เป้าหมาย

      สร้างความเข้มแข็ง ในด้านงานบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบันฯ